BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II/51/08

Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Trzcinowej do ulicy Stefana Batorego w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 319, 1176/2, 1602/1, 1678, 1788/2 położonych w obrębie Pisz 1, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 §3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 grudnia 2008 r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji, w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

Data powstania: środa, 3 gru 2008 11:42
Data opublikowania: środa, 3 gru 2008 15:58
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:20
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1653 razy