BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-60/08

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.)


zawiadamia,

że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV dł. 213 m, na działkach o numerach ewidencyjnych 481/5, 481/11, 1805, 1806, 1808, 1810, 1813, 1437/4 położonych w obrębie Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego, nie może być załatwiona w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 30 stycznia 2009 r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt iż, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.

Data powstania: środa, 3 gru 2008 12:37
Data opublikowania: środa, 3 gru 2008 15:57
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:20
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1590 razy