BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/26/08

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ , art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a), b), c), art. 33 ust. 1 pkt 1, 2,3, 4,5, 6,7,8 w związku z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227)

zawiadamiam

że do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 21.11.2008 r. wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 04.12.2008 r.), DREW-SEB Zakład Handlowo- Produkcyjny Sebastian Bałdyga Hejdyk 1 a, 12-220 Ruciane- Nida dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania – adaptacji hali obsługi samochodów na potrzeby stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce nr 1127/45 położonej w obrębie Pisz 1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 39a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pisza jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w dniu 21.11.2008 r wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zasięga opinii organu o którym mowa w art. 78 ust. 1 w/w ustawy tj, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.

Inwestor wraz z wnioskiem złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania – adaptacji hali obsługi samochodów na potrzeby stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce nr 1127/45 położonej w obrębie Pisz 1.
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa .
Projekt będzie się ubiegał się o dofinansowanie w ramach projektu „ Budowa lub przebudowa instalacji lub urządzeń do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP Promocja Produktów i Procesów Przyjaznych dla Środowiska.
W celu przeprowadzania prawidłowych procedur uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz zapewnienia obowiązku prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego zostały wydane 3 czerwca 2008 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym zostały uwzględnione wszystkie elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez dyrektywę Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ), dyrektywę Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa Siedliskowa) i dyrektywę Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia) zgodnie z wykładnią ustaloną przez właściwe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227), każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Akta sprawy wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 61 w godzinach pracy Urzędu.
Informacji na temat planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania udziela Agnieszka Bogdańska - pok. nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Informacja o wniosku oraz możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 oraz w miejscu planowanej inwestycji.


Pouczenie:
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 15:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 16:10
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1645 razy