BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Karwik, gmina Pisz.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Karwik, gmina Pisz.
Numer działki - 132/3
Powierzchnia działki - 1,36 ha
Numer KW - 13709
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
budowę stanicy wodnej i pola biwakowego oraz basenu
portowego stanicy wodnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 500.000zł + 22% VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/317/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września
2008 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/70/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca
2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działki numer 132/3 we wsi Karwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 75 poz.1122 z 2003 r. położona jest w
obszarach oznaczonych symbolami: 1.ZI-zieleń izolacyjna wysoka,2.IT-pas drogi
gospodarczej z placem manewrowym i infrastrukturą, 3.IT, 4IT-nabrzeże Kanału
Jeglińskiego, 5.UT-stanica wodna i pole biwakowe, 6.KH-basen portowy stanicy wodnej.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 10 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Data powstania: środa, 10 gru 2008 13:19
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2008 12:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2009 08:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1390 razy