BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/51/08

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 12.12.2008 r., Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz zmodyfikowała złożony w dniu 16.09.2008 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy Trzcinowej do ulicy Stefana Batorego w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 319, 1176/2, 1602/1, 1678, 1788/2 położonych w obrębie Pisz 1, poprzez rozszerzenie zakresu planowanej inwestycji. W ramach planowanego zamierzenia, zgodnie ze złożonym wnioskiem, Gmina Pisz planuje również budowę oświetlenia ulicznego od ulicy Trzcinowej do ulicy Stefana Batorego w Piszu (wzdłuż projektowanego ciągu pieszo – rowerowego) oraz budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 w km ok. 123+480 (pomiędzy istniejącymi zatokami autobusowymi) na działce nr 1440 położonej w obrębie Pisz 1.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 13:08
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2008 14:59
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1388 razy