BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II/36/08

Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)
zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Zdory – Kwik, na działkach o numerach ewidencyjnych 96 – obręb Zdory, 134, 293/2 - obręb Szczechy Wielkie, 56/8 – obręb Kwik, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 SIERPNIA 2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Zdory, Kwik i Szczechy Wielkie.

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 14:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2009 15:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1659 razy