BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Og. 1111-41/08 Pisz 15.12.2008 r.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 30.09.2009 r.
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe inżynierskie lub magisterskie na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska,
III. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej, sanitarnej, gospodarki odpadami oraz budownictwa ogólnego.
2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowywania inwestycji infrastrukturalnych.
3. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej, sanitarnej, gospodarki odpadami oraz budownictwa ogólnego.
4. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Pisz.
5. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej.
6. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów dotyczących infrastruktury technicznej z zakresu działania Wydziału.
7. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
8. Prowadzenie, w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl przepisów o udzielaniu zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor” lub przesłać listem, w terminie do 31.12.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 14:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2009 08:15
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1982 razy