BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/65/08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 12.12.2008 r. wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:
napowietrznej linii oświetleniowej o długości 210 mb,
6 słupów oświetleniowych,
6 opraw oświetlenia,
na działkach o nr ewidencyjnych 47,48/2,49,61,62 położonych w obrębie Jeże.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 16:11
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1535 razy