BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/36/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 19.12.2008 r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi na odcinku Zdory- Szeroki Ostrów, na działkach o numerach ewidencyjnych 141, 6/2 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Zdory.
Data powstania: piątek, 19 gru 2008 14:38
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2008 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2009 15:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1408 razy