BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na użytkowanie rolne
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty, gmina Pisz,
- Numer działki – część 63/7,
- Numer KW – 3605,
- Powierzchnia nieruchomości – 1,27 ha,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne, (R V – 3.700 m2, Tr – 200 m2, Ł – IV- 8.300 m2, W – 500 m2)
- Roczna wysokość czynszu – 254 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość stanowi teren pod usługi dla ludności w tym obiekty użyteczności publicznej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 grudnia 2008 r. do dnia 20 stycznia 2009 r.
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 08:15
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 16:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 sty 2009 12:53
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1347 razy