BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/51/08

O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu Burmistrza Pisza z wnioskiem o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm./,
Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 29.12.2008 r. wystąpił do Starosty Piskiego oraz Dyrektora Oddziału w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne uzgodnienie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego, budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego ciągu pieszo – rowerowego, na odcinku od ulicy Trzcinowej do ulicy Stefana Batorego w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 319, 1176/2, 1602/1, 1678, 1788/2 położonych w obrębie Pisz 1 oraz budowie przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 w km. ok. 123+480 (pomiędzy istniejącymi zatokami autobusowymi) na działce nr 1440 położonej w obrębie Pisz 1.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 12:01
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 16:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2009 16:00
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy