BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pisza ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych; 2) polityki prorodzinnej; 3) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym; 4) współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; 5) bezpieczeństwa obywateli.
Burmistrz Pisza
ogłasza z dniem 30 grudnia 2008 r. otwarte konkursy ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:


1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych;
2) polityki prorodzinnej;
3) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;
4) współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
5) bezpieczeństwa obywateli.

Konkursy ogłaszane są na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXX/355/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.


I. Cel konkursów
Celem konkursów jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wsparcie realizacji zadań publicznych w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


II. Czas realizacji zadań
Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż 14 lutego 2009 r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań
- Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych przeznaczono kwotę 150.000 zł. W roku 2008 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 135.500 zł.
- Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej przeznaczono kwotę 15.000 zł. W roku 2008 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 15.000 zł.
- Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym przeznaczono kwotę 15.000 zł. W roku 2008 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 15.000 zł.
- Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę 5.000 zł. W roku 2008 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego rodzaju zadań wynosiła 5.000 zł.
- Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli przeznaczono kwotę 15.000 zł. W roku 2008 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację podobnego rodzaju zadań wynosiła 15.000 zł.

Wkład własny
Wymagane jest, aby wnioskodawca zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 15% wartości projektu (w tym co najmniej 5% wkładu finansowego).IV. Koszty niekwalifikowane
Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów, pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu), koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.


V. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursów
Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursów są:
- organizacje pozarządowe, których definicje podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- jednostki organizacyjne Gminy Pisz.


VI. Składanie ofert
Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. nr 37) lub pobrać ze strony www.pisz.pl/bip zakładka „urzędowa tablica ogłoszeń”, następnie „ogłoszenia”.

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2007. W przypadku, kiedy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do wniosku zestawienie przychodów i kosztów za rok 2007. Kościoły i związki wyznaniowe, które nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego muszą zamieścić stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej.
- statut podmiotu.

Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).VII. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres:
Urząd Miejski w Piszu
ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
„OTWARTY KONKURS OFERT”


VIII. Terminy i zasady stosowane przy ocenie ofert
W celu dokonania oceny złożonych w konkursach ofert zostanie powołana komisja, która dokona ich oceny w terminie do dnia 06 lutego 2009 r.

Oferty będą oceniane wg kryteriów:
1) formalnych, do których należą:
a) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie trzech dni.

2) merytorycznych, do których należą:
a) wartość merytoryczna - atrakcyjność oferty (program, ilość uczestników, planowane rezultaty): do 45 pkt;
b) możliwość realizacji zadania przez organizację (doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań, zasoby kadrowe i rzeczowe): do 20 pkt;
c) kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: do 20 pkt;
d) deklarowany udział finansowy i niefinansowy środków własnych i z innych źródeł: do 15 pkt;

O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów.
UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.


IX. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 09 lutego 2009 r.

Wyniki konkursów ogłoszone zostaną poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 14:03
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 16:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lut 2009 16:04
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy