BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich ,Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.1111/3/09 Pisz 09.01.2009 r.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich ,Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej albo obywatelem innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta:

1. tworzenie strony internetowej Gminy Pisz i jej aktualizacja,
2. upowszechnianie informacji o działalności Gminy Pisz i Urzędu Miejskiego w Piszu
3. analiza i archiwizacja publikacji prasowych,
4. współudział w realizacji programów radiowych i telewizyjnych promujących Gminę,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Młodszy referent” lub przesłać listem, w terminie do 20.01.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205,www.pisz.pl e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 9 sty 2009 12:13
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2009 12:46
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 07:31
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2192 razy