BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111/4/09 Pisz 23.01.2009 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej ,Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

I .Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej albo obywatelem innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzania windykacji zaległości z tytułu opłat związanych z najmem i dzierżawą lokali,
2. Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Piszu,
3. Sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości z zakresu swojego działania,
4. Bieżące prowadzenie dokumentacji, teczek i rejestrów wynikających z zakresu działania,
5. Reprezentowanie Gminy Pisz na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GK ” lub przesłać listem, w terminie do 03.02.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 23 sty 2009 12:17
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:52
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2009 07:20
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2091 razy