BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew z dz. nr 138 i 107/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kocioł Duży.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),
w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.
Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Kocioł Duży oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 12.02.2009 r. do dnia 04.03.2009 r.
Data powstania: czwartek, 12 lut 2009 13:12
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2009 13:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 mar 2009 07:22
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1478 razy