BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 05.02.2009 r. wpłynął wniosek firmy
B.P.E. "EL-PRIMA"
Mirosław Rutkowski
zam. Bondziszki 5
16-406 Rutka-Tartak

działającej z upoważnienia
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia Sn-15kV i nN-0,4kV wraz ze złączami na działkach o nr ewidencyjnych 81, 170 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 13:08
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 14:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 mar 2009 12:22
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1510 razy