BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/8/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 23.02.2009 r. wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Piszdotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kompleksu boisk sportowych, przy ulicy Mickiewicza w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 187 i 188/8 w obrębie Pisz 2.
W ramach inwestycji planuje się
- budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m2,
- budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2,
- budowę parkingów i placów utwardzonych,
- budowę budynku socjalnego,
- wykonanie oświetlenia boisk,
- wykonanie ogrodzenia terenu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 09:14
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 13:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:56
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1417 razy