BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 1079 (ogródek)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Spacerowa,
- Numer działki – 1086/7,
- Numer KW – 13021,
- Powierzchnia nieruchomości – 326 m2,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 1079 (ogródek),
- Roczna wysokość czynszu – 163 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zieleni parkowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia 19 marca 2009 r.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 10:43
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 13:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:52
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy