BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/65/08/09 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
      ul. Gustawa Gizewiusza 5
      12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 26.02.2009 r. wydał decyzję nr 65/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetleniowej o długości 210 mb, 6 słupów oświetleniowych i 6 opraw oświetlenia na działkach o numerach ewidencyjnych 47, 48/2, 49, 61, 62 położonych w obrębie Jeże, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jeże.


Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 14:13
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:57
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1483 razy