BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Komendanta Straży Miejskiej w Piszu

Og. 1111/12/09 Pisz 27.02.2009 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Komendanta Straży Miejskiej w Piszu

I .Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana sądownie,
4. cieszy się nienaganną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
7. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8. ukończyła 21 lat,
9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (w szczególności jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym)

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej:

1. kierowanie bieżącą działalnością Straży Miejskiej;
2. organizowanie i nadzór nad działaniami służbowo-operacyjnymi podległych Strażników Miejskich;
3. nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań Straży Miejskiej;
4. opracowywanie półrocznych planów pracy Straży Miejskiej i ich przedstawianie Burmistrzowi Pisza do zatwierdzenia;
5. analizowanie sytuacji w zakresie porządku publicznego i planowanie działań prewencyjnych;
6. składanie sprawozdań z działalności Straży Miejskiej Burmistrzowi Pisza (raz w miesiącu) i Radzie Miejskiej w Piszu (raz na kwartał);
7. współpraca i współdziałanie z Komendą Powiatową Policji w Piszu oraz innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży Miejskiej;
9. prowadzenie dokumentacji rejestrującej wszystkie zdarzenia i interwencje;
10. nadzór nad właściwym użytkowaniem środków przymusu bezpośredniego, środków transportu, łączności i innych urządzeń technicznych, a w szczególności fotoradaru;
11. organizowanie szkoleń Strażnikom w zakresie dotyczącym obowiązujących ich przepisów;
12. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
13. wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza Pisza;
14. prowadzenie ewidencji wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach Komendantowi Głównemu Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. kopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9. kopia dowodu osobistego,
10. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,


VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Komendant ” lub przesłać listem, w terminie do 10.03.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 27 lut 2009 10:01
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 08:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2394 razy