BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Strażnika Straży Miejskiej w Piszu

Og. 1111/13/09 Pisz 27.02.2009 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Strażnika Straży Miejskiej w Piszu

I .Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Strażnikiem może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana sądownie,
4. cieszy się nienaganną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
7. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8. ukończyła 21 lat,
9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (w szczególności jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym)

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku strażnika:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Pisz

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. kopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9. kopia dowodu osobistego,
10. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,


VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Strażnik ” lub przesłać listem, w terminie do 10.03.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.p
Data powstania: piątek, 27 lut 2009 10:04
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 14:37
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 15:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2281 razy