BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Wydziale Finansowym w Urzedzie Miejskim w Piszu

Og.1111/21/09 Pisz 16.06.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora: 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków budżetu gminy, 2. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z zakresu wydatków budżetowych, 3. Dokonywanie bieżącej analizy wykonania wydatków budżetu gminy i informowanie o jej wynikach Skarbnika Gminy celem uniknięcia przekroczeń ustalonych limitów , 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych, 5. Prowadzenie kartotek środków trwałych, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor WF” lub przesłać listem, w terminie do 29.06.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205,WWW.pisz.pl e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 16 cze 2009 14:52
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2009 15:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2009 07:26
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2101 razy