BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111-22/09 Pisz 22.06.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej, sanitarnej, gospodarki odpadami oraz budownictwa ogólnego. 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowywania inwestycji infrastrukturalnych. 3. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej, sanitarnej, gospodarki odpadami oraz budownictwa ogólnego. 4. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Pisz. 5. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej. 6. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów dotyczących infrastruktury technicznej z zakresu działania Wydziału. 7. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. 8. Prowadzenie, w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl przepisów o udzielaniu zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu. V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor IPF” lub przesłać listem, w terminie do 03.07.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2009 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2009 16:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2009 09:32
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1854 razy