BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.1111/23/09 Pisz 22.06.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich ,Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora: 1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez: - monitorowanie programów pomocowych, do których organizacje te mogą występować o środki na działalność i przekazywanie informacji na ten temat zainteresowanym organizacjom, - inicjowanie działań, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, - pomoc w opracowywaniu przez organizacje pozarządowe wniosków o środki zewnętrzne. 2.Udział w działaniach na rzecz promocji kultury, sportu i turystyki. 3.Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i remontów świetlic wiejskich oraz organizowania na bazie świetlic działalności społeczno – kulturalnej, 4.Sporządzanie analiz i informacji oraz sprawozdawczości z zakresu działania stanowiska pracy oraz całego wydziału dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych. V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor” lub przesłać listem, w terminie do 03.07.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205,WWW.pisz.pl e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2009 11:51
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2009 16:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lip 2009 09:32
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1947 razy