BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na trzy stanowiska pracy : aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

Og. 1111/33/09 Pisz 20.08.2009 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na trzy stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu
I .Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Aplikantem może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana sądownie,
4. cieszy się nienaganną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
7. ukończyła 21 lat,
8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku aplikanta:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Pisz

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7. oświadczenie lub dokument z którego będzie wynikać uregulowany stosunek do służby wojskowej ,
8. kopia dowodu osobistego,
9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
Po zakończeniu naboru wybrani kandydaci będą zobowiązani przeprowadzić na własny koszt badania i dostarczyć orzeczenie lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205 poz. 2105)


VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Aplikant ” lub przesłać listem, w terminie do 31.08.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 0-87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 20 sie 2009 13:55
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2009 10:39
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2171 razy