BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111-34/09 Pisz 24.08.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1. Prowadzenie procedury administracyjnej i przygotowywanie projektów decyzji z zakresu naliczania opłat planistycznych 2. Sporządzanie informacji o przeznaczeniu terenu w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. 3. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz. 4. Przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii dotyczących usytuowania projektowanych sieci technicznych V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor Z” lub przesłać listem, w terminie do 04.09.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2009 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2009 13:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2009 12:46
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2039 razy