BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111-35/09 Pisz 25.08.2009 r.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu
Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( przewidywany termin do dnia 31.07.2010 r. )
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym


III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad gospodarką lokalową.
2. Prowadzenie spraw w zakresie zamiany lokali mieszkalnych oraz współpraca z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu w zakresie w/w zadania.
3. Prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Pisz oraz współpraca z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu w zakresie w/w zadania.
4. Współpraca w zakresie spraw dotyczących adaptacji pomieszczeń ze zmianą przeznaczenia na cele mieszkaniowe oraz współpraca z inspektorem nadzoru budowlanego i Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego i Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu.
5. Prowadzenie dokumentacji i spraw w zakresie projektów wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy oraz współpraca z Komisją Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu w w/w zakresie.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GK” lub przesłać listem, w terminie do 07.09.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home
Data powstania: wtorek, 25 sie 2009 14:54
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2009 15:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2009 07:30
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2151 razy