BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111- 46/09 Pisz 20.10.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta: 1. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych, 2. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, 3. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste 4. Współpraca z organami Skarbu Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości, 5. Prowadzenie ewidencji sprzedaży nieruchomości gminnych, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent N” lub przesłać listem, w terminie do 31.10.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 09:52
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2009 08:54
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2351 razy