BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod ogródek
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Piwna,
- Numer działki – część 1293,
- Numer KW – 18580,
- Powierzchnia nieruchomości – 1559 m2,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia pod ogródek,
- Roczna wysokość czynszu – 312 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 grudnia 2009 r. do dnia 30 grudnia 2009 r.
Data powstania: środa, 9 gru 2009 13:24
Data opublikowania: środa, 9 gru 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2009 11:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1325 razy