BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.1111/55/09 Pisz 18.12.2009 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku administracja lub prawo, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, 7. posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora: 1.Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych, 2.Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji, 3.Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy, 4.Nadzór nad prowadzeniem przez zarządcę budynków komunalnych spraw związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy położonymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałymi lokalami i budynkami mieszkalnymi oraz związanymi z nimi budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy, 5.Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacją w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 8. kopia świadectwa nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor GK” lub przesłać listem, w terminie do 29.12.2009 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205,WWW.pisz.pl e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 18 gru 2009 09:28
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 10:22
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2009 10:00
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1824 razy