BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 21 grudnia 2009 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Kościuszki 14/42
2. Numer działki: 379
3. Powierzchnia działki : 958 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9926
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 42, o powierzchni użytkowej 51 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Kościuszki nr 14.
Do lokalu mieszkalnego nr 42 należy jedna piwnica oznaczona nr 42 o pow. 10,42 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 49 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 2177 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 117.490 zł (słownie: sto siedemnaście
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.875 zł (słownie: pięć tysięcy
osiemset siedemdziesiąt pięć złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł
7.Cena udziału w działce wynoszącego 51,00/2177 wynosi: 3.610 zł
( słownie: trzy tysiące sześćset dziesięć złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 36,10 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 10/100 ) +
22 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 903 zł (słownie: dziewięćset trzy
złote),a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 45,20 zł +
22 % VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 grudnia 2009 r.
do dnia 12 stycznia 2010 r.Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2009 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2009 13:54
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sty 2010 07:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy