BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na cztery wolne stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

Og. 1111/3/10 Pisz 02.02.2010 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór na cztery stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu I .Miejsce wykonywania pracy – teren Gminy Pisz II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Aplikantem może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , 4. cieszy się nienaganną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, 7. ukończyła 21 lat, 8. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Aplikanta: 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Pisz V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 7. oświadczenie lub dokument z którego będzie wynikać uregulowany stosunek do służby wojskowej , 8. kopia dowodu osobistego, 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku. Po zakończeniu naboru wybrani kandydaci będą zobowiązani przeprowadzić na własny koszt badania i dostarczyć orzeczenie lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205 poz. 2105) VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Aplikant ” lub przesłać listem, w terminie do 12.02.2010 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.p
Data powstania: wtorek, 2 lut 2010 15:04
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2010 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2010 10:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2471 razy