BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111-5/10 Pisz 01.03.2010 r. Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu Umowa o pracę będzie zawarta na czas realizacji projektu ( przewidywany termin do końca 2014 roku) I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: kierunek administracja lub prawo. III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1. Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz” 2. Koordynowanie przygotowywania projektów : uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów potrzebnych przy realizacji projektu, 3. Monitorowanie realizacji projektu w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu, 4. Przygotowywanie wymaganych raportów i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektu, 5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, 6. Uczestniczenie w przetargach w zakresie objętym projektem, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ” lub przesłać listem, w terminie do 15.03.2010 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 08:41
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 mar 2010 07:22
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2131 razy