BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/III,IV,V/10

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu uchwał: - Nr XLVI/578/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na północ od ulicy Staszica i torów kolejowych po granicę obrębu geodezyjnego miasta Pisz 2, - Nr XLVI/579/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pisz położonego na południe od torów kolejowych, wzdłuż zachodniej granicy obrębu geodezyjnego miasta, wzdłuż ulic: Gdańskiej, Leśnej i Parkowej, wzdłuż części ulicy Klementowskiego, ulicy Kwiatowej, Alei Piłsudskiego, ulicy Ratuszowej wraz z Hotelem nad Pisą, obejmującego część osiedla przy ulicy Rybackiej, część osiedla przy ulicy 1 Maja i ulicy Kościuszki, położonego wzdłuż zachodniej strony ulicy Kopernika oraz części ulicy Gizewiusza do terenów kolejowych w obrębie Pisz 2, - Nr XLVI/580/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz. Wnioski do ww. projektów planów i do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pokój nr 63 w terminie do dnia 2 lipca 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 200 8r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju numer 63 w dniach od 11 czerwca 2010 r. do 2 lipca 2010 r. w godzinach od 11.00 do 13.00. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza w dniach od 11 czerwca 2010 r. do 2 lipca 2010 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 2 lipca 2010 r. Uwagi i wnioski złożone po dniu 2 lipca 2010 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Pisza.
Data powstania: poniedziałek, 14 cze 2010 12:33
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2010 12:35
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lip 2010 12:39
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 1393 razy