BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki - część 287,
-Numer KW - 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 112 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 33 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31.12.2012 r.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 czerwca 2010 r. do dnia 7 lipca 2010 r.
Data powstania: środa, 16 cze 2010 13:26
Data opublikowania: środa, 16 cze 2010 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lip 2010 09:11
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1279 razy