BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/I/07/08/09/10

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski, zmienionej Uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/262/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09 lipca 2010 r. do 09 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 63 w godzinach od 11.00 do 13.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej odbędzie się w dniu 19 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 63 o godzinie 11.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 - 200 Pisz, pokój nr 63, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2010 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi, oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt zmiany Studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Ponadto zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone będą informacje o następujących dokumentach:  projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla farmy wiatrowej,  prognozie oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany Studium,  obwieszczeniu o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ww. ustawy. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 cze 2010 16:46
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 16:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sie 2010 08:51
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 1509 razy