BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 24 czerwca 2010 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Rybacka 16/1
2. Numer działki : 470
3. Powierzchnia działki : 161 m2
4. Numer księgi wieczystej: 10074
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 42,20 m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Rybackiej nr 16.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy jedna piwnica oznaczona nr 1 o pow. 8,28 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 290,73 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 101.410 zł (słownie:
sto jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.071 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 42,20/290,73 wynosi: 4100 zł
( słownie: cztery tysiące sto złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych)+ 22 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 1025 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia
pięć złotych) , a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 52 zł (słownie: pięćdziesiąt
dwa złote) + 22 % VAT .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 czerwca 2010 r.
do dnia 16 lipca 2010 r.Data powstania: poniedziałek, 28 cze 2010 08:31
Data opublikowania: poniedziałek, 28 cze 2010 09:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 08:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1247 razy