BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 24 czerwca 2010 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Matejki 1/67
2. Numer działki: 440
3. Powierzchnia działki: 886 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9996
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 67, o powierzchni użytkowej 46,54 m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 1.
Do lokalu mieszkalnego nr 67 należy jedna piwnica oznaczona nr 67 o pow. 3,35 m2.
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3285 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 120.660 zł (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.033 zł
(słownie: sześć tysięcy trzydzieści trzy złote ).
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 46,54/3285 wynosi: 1.940 zł
( słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych)
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych )+
22 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 485 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt
pięć złotych ),a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 25 zł +
22 % VAT .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 czerwca 2010 r.
do dnia 16 lipca 2010 r.Data powstania: poniedziałek, 28 cze 2010 08:31
Data opublikowania: poniedziałek, 28 cze 2010 09:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 08:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy