BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 28 czerwca 2010 r.

W Y K A Znieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Obręb Jagodne, wieś Niedźwiedzie nr 1, gmina Pisz
2. Numer działki : 112/8
3. Powierzchni działki : 187 m2
4. Numer księgi wieczystej: 15511
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 34 m2, składający się z dwóch pokoi i kuchni
usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym we wsi
Niedźwiedzie nr 1.
Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni
budynku – 226,81 m2.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy 1 piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni 5,08 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 112/8 o powierzchni 187 m2 wynoszący 34,00/226,81.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 112/8
o powierzchni 187 m2 wynoszącym 34,00/226,81) - 18.870 zł.
(słownie złotych : osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi - 944 zł.
(słownie: dziewięćset czterdzieści cztery złote).
7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 180 zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
11.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym i budynkami gospodarczymi.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 czerwca 2010 r.
do dnia 20 lipca 2010 r.Data powstania: wtorek, 29 cze 2010 09:03
Data opublikowania: wtorek, 29 cze 2010 09:24
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lip 2010 11:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1372 razy