BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 28 czerwca 2010 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Gdańska 14 /25
2. Numer działki : 296/1
3. Powierzchnia działki : 452 m2
4. Numer księgi wieczystej: 13131
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 25, o powierzchni użytkowej 40,50 m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gdańskiej nr 14.
Do lokalu mieszkalnego nr 25 należy jedna piwnica oznaczona nr 25 o pow. 3,98 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 25 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 990,68 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 92.830 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.642 zł
(słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote ).
Koszty wyceny wynoszą - 180 zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 40,50/990,68 wynosi: 2460 zł
( słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) + 22 % VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 615 zł (słownie: sześćset piętnaście
złotych) , a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 31 zł (słownie: trzydzieści
jeden złotych ) + 22 % VAT .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 czerwca 2010 r.
do dnia 20 lipca 2010 r.Data powstania: wtorek, 29 cze 2010 09:05
Data opublikowania: wtorek, 29 cze 2010 09:21
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lip 2010 11:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1360 razy