BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111/12/10 Pisz 07.07.2010 r. Burmistrz Pisza, 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w związku z projektem „ Rzeki łączą narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania – promocja szlaków wodnych Litwy i Polski” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy terytorialnej Polska –Litwa (Fundusz Małych Projektów ) zwanym dalej projektem. Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/5 etatu do dnia 31.01.2011 r. I .Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, 3. znajomość języka angielskiego na poziomie porozumiewania się, 4. doświadczenie w pracy z projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1.Zarządzanie projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową grantową, 2.Przygotowanie materiałów do sporządzenia dokumentacji projektowej zagospodarowania 3 punktów szlaku PISA-NAREW, zlecenie i nadzorowanie jej wykonania oraz dokonanie odbioru tej dokumentacji, 3. Promocja przygranicznych wodnych szlaków turystycznych, 4. Informacja i promocja projektu, 5. Sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu, 6. Koordynacja działań wszystkich partnerów projektu, 7. Rozliczenie rzeczowo – finansowe projektu, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor IPF ” lub przesłać listem w terminie do 16.07.2010 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 7 lip 2010 08:59
Data opublikowania: środa, 7 lip 2010 11:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 08:38
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2019 razy