BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111- 13 /10 Pisz 14.07.2010 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w administracji III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. biegła znajomość obsługi komputera, IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta: 1. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 2. Prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków , 3. Przygotowywanie decyzji w sprawie podatku akcyzowego, 4. Przygotowywanie i składanie wniosków do wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, 5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, 6. Dekretowanie dowodów księgowych oraz nadzór nad właściwym stanem rachunków bankowych, 7. Przygotowywanie dowodów księgowych do realizacji oraz sporządzanie poleceń przelewów, 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych, 9. Prowadzenie kartotek środków trwałych, 10.Wykonywanie wyceny składników majątkowych ujętych w spisach z natury w toku przeprowadzanej inwentaryzacji, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent WF” lub przesłać listem, w terminie do 26.07.2010 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 14 lip 2010 12:27
Data opublikowania: środa, 14 lip 2010 14:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lip 2010 08:19
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2089 razy