BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 1111/14/10 Pisz 14.07.2010 r. Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu Umowa o pracę będzie zawarta na czas realizacji projektu ( przewidywany termin do końca 2014 roku) I .Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: Kandydatem może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie, 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, III. Wymagania dodatkowe: 1. umiejętność pracy w zespole, 2. znajomość obsługi komputera, 3. doświadczenie w pracy z projektami dofinansowanymi ze środków europejskich IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora: 1. Przygotowywanie dokumentacji finansowej w zakresie Projektu „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz „ zwanego dalej Projektem, 2. Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych Projektu , 3. Sporządzanie i aktualizacja planów płatności, harmonogramów i wniosków o płatności w zakresie Projektu, 4. Nadzór nad realizacją finansową Projektu, V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. curriculum vitae, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu, VI. Sposób i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ” lub przesłać listem, w terminie do 26.07.2010 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 87-4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 14 lip 2010 12:31
Data opublikowania: środa, 14 lip 2010 13:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lip 2010 08:19
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1989 razy