BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

teren pod pomieszczeniem gospodarczym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki – część dz. nr 287,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości – 16 m2,
-Opis nieruchomości - teren pod pomieszczeniem gospodarczym,
-Roczna wysokość czynszu – 5 zł/1 m2 + 22 % VAT.
Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2012 roku.
2. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 04 listopada 2010 r. do dnia 25 listopada 2010 r.
Data powstania: czwartek, 4 lis 2010 10:31
Data opublikowania: czwartek, 4 lis 2010 10:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lis 2010 09:07
Opublikował(a): Kamila Zajk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1423 razy