BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/27/10 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Jaśkowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.10.2010 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 29.10.2010 r. i w dniu 03.11.2010 r.) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tęczowa 2 12-200 Pisz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Jaśkowo, gm. Pisz na działkach o numerach geodezyjnych 3/1, 3/5, 4, 6, 7, 10, 12/6, 13, 14/1, 14/7, 16, 17/1, 17/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 27, 28/2, 30, 31, 32/2, 32/5, 32/6, 32/8, 34/4, 34/8, 34/10, 34/15, 34/18, 34/19, 34/21, 34/27, 34/29, 34/30, 34/71, 34/72, 34/73, 34/74, 34/75, 36, 37, 38, 39, 43/20, 43/21, 44/2, 47, 58, 61/1, 72, 2122/12 – obręb Jaśkowo oraz na działkach o numerach geodezyjnych 2109/13 i 17/1 w obrębie Wiartel, gm. Pisz Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wiartel.
Data powstania: piątek, 5 lis 2010 08:04
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 10:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 gru 2010 12:53
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1553 razy