BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, Al. Turystów,
Numer działki – 411/3,
Powierzchnia nieruchomości – 100 m2,
Numer KW – 13027,
Opis nieruchomości- nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 2,
Cena nieruchomości – 10 000 zł + 22 % VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/619/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 87 poz. 1448) stanowi obszar oznaczony symbolem ZP - teren zieleni urządzonej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 26 listopada 2010 r.
Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lis 2010 08:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1414 razy