BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), INFORMUJĘ o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z dz. nr 472/5 i 474/14, położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 1. Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 12 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 9 lis 2010 14:24
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2010 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lis 2010 07:19
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1334 razy