BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

sprzedaż nieruchomości
Położenie nieruchomości –Pisz, ul. PCK,
Numery działek – 773 i 774,
Powierzchnia działek - 633 m2,
Numer KW – 12303,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 85.500 zł + 22% VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005 r. i Uchwałą Nr XL/483/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6.Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest na obszarze oznaczonym: 25 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie dwóch lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat od daty zawarcia aktu notarialnego nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia 1 grudnia 2010 r.

Data powstania: środa, 10 lis 2010 15:01
Data opublikowania: środa, 10 lis 2010 15:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:31
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1393 razy