BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

dzierżawa gruntu na cele rolne
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
- Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wąglicka,
- Numer działki – część 148/33 i część 162,
- Numer KW – 13026,
- Powierzchnia nieruchomości –3314 m2,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
- Roczna wysokość czynszu – 80 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zmeliorowany użytków zielonych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane oraz prowadzenia upraw wieloletnich, drzew i krzewów owocowych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 listopada 2010 r. do dnia 09 grudnia 2010 r.
Data powstania: piątek, 19 lis 2010 08:05
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 08:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 gru 2010 10:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1339 razy