BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

teren pod garażem blaszanym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – część dz. nr 550/4,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod garaż blaszany ( boks nr 30- nowa numeracja ),
-Roczna wysokość czynszu – 5 zł/1 m2 + 22 % VAT.

Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar rezerwy pod obwodnicę. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 listopada 2010 r. do dnia 08 grudnia 2010 r.
Data powstania: środa, 24 lis 2010 08:21
Data opublikowania: środa, 24 lis 2010 10:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2010 07:50
Opublikował(a): Kamila Zajk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1343 razy